InvestitoreComune

BULLISH GARTLEY ON EURUSD

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Potential bullish gartley on EURUSD. Bullish trend confirmed on short term on rebound on indicated level. Long term confirmation will arrive if EURUSD break triangle continuation pattern.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.