FOREXCOM:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Điểm buy tại Fibo 0.618 khung tuần ngay tại vùng hỗ trợ ở quá khứ
RSI đang quá bán
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.