InvestitoreComune

CUP&HANDLE EURUSD short-term view

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Short term trend could be bullish if price will break handle breakout level to target level indicated.
Target level is a potential rebound zone so buy careful and always using your own strategy.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.