VFITeam

Long EU luôn tại giá này

Giá lên
FX_IDC:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EU reclaim lại key level, canh long và tp tại weekly open ^^

Chỉ rủi ro 2% tài khoản/ giao dịch

Chúc anh em may mắn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.