mmfxtrading

EURUSD vẫn trong trend giảm.

mmfxtrading Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Giá vẫn bên dưới vùng kháng cự 1.185-1.188 chúng ta sẽ cùng canh short khi có một price action nào đó hoặc khi giá tiệm cận kháng cự.
Mình chọn keep it simple với cặp này :D
Good luck and enjoy!
Bình luận:
Hướng đúng như dự doán, EURUSD sẽ còn tiếp tục giảm
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.