hallelujah381

Canh sell EU

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Xem xét mô hình nến đảo chiều tại vùng giá 1.163 - 1.164 để canh sell EU. Tp 1.535 hoặc tùy mồm.
Nếu giá phá qua kháng cự là vùng giá đó thì đà giảm kết thúc.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.