AZINVEX

Phân tích EURUSD, H4, 14:21, 12-6-2018

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Mô hình vai đầu vai + cái chén và tai cầm
Đặt TP và SL theo Fibonacci Retracement
Entry: 1.18562
SL: 1.17268
TP: 1.20687
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.