dinhchien

EURUSD - Tín hiệu tăng H1

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Rủi ro: 1%
- Chúc may mắn cuối tuần.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.