Jayce_Pham

Đánh giá đầu tuần_ EURUSD_BUY

Giá lên
Jayce_Pham Premium Updated   
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD đang tạo hình thái double D1 với MMT phân kỳ rõ rệt.
Tín hiệu nến Marubozu tăng đã có.
BUY và chốt lời ngắn/Trailing stop để snow ball tại khu vực giá quan trọng.
Bình luận: Bỏ EU
Bình luận: SL 20 pips

If you want to learn my strategy or trading with me. Follow me as below, I would help anytime.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.