mrtuanvn

EU chờ short

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Chờ short trong vùng màu hồng khi có setup Price Action.
(Nguồn: Nial Fuller)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.