dinhchien

EURUSD - Signal by Keltner - Stoch - ADX 11 Jan 2021

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Risk/reward: 1/1.3 | Entry by: Upper/Lower | Keltner crossing: 2 | Candle not entry: 80% | Stochastic: 70/15 | Adx: 31/9/9 | Notrade friday

Max risk: 3% - Risk / reward: 1 / 1.3.
1. Trend identification:
... Keltner: Price Through Upper / Lower 1 gives 1 point. 2 points are eligible for entry.
... Stochastic:
...... k> 70: Uptrend. k <15: Down trend.
... ADX: 31 provides strong trend following signal.
2. Entry point:
... Price corrects to Upper / Lower when 3 conditions Keltner , Stochastic & ADX indicator meet.
3. Not trade friday.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.