MrN_PhuNhan

EU H4 đảo chiều thành tăng

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
KL quan trọng H4 đã bị phá rất đẹp. Cho thấy lực mua khá mạnh, chỉ nên canh buy EU lúc này
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.