BlackJack83

cặp ngoại hối EUR/USD

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
SELL tại giá 1.1128
TP: 1.1073
SL 1.1183
tỉ lệ R:R = 1:1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.