Forex9999

SELL EU tại 1.4000

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Sell ăn ngắn 50 pip, Sl 50 pip tại 1.4000 khi EU đang gặp cản kha mạnh ở đây
Dự là đến phiên mỹ Eu sẽ đảo chiều
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.