cuongdongphu

EURUSD

Giá lên
cuongdongphu Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Short EURUSD .
- Đang trong sóng điều chỉnh giảm 4
- Cấu trúc sóng tam giác thu hẹp A-B-C-D-E (3-3-3-3-3)
- Buy: RR:1/2
Đóng lệnh: dừng lỗ:
fail
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.