Forex9999

SELL EU 1.234 ; TP 1.2270 ; SL 1.238

Forex9999 Cập nhật   
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
- Eu đã hình thành sóng hồi nhẹ
- Xu hướng chủ đạo vẫn là xuống ( H4)
- Khả năng cao về vùng 1.22700
- Cuối tuần ít tin mạnh thường EU vẫn đi theo xu hướng hiện hữu
Giao dịch đang hoạt động: đã sell ngay tại giá 1.233
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.