Hieu_vu

EURUSD Analysis

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Structure : HH - HL
Tendency : Upward
Key level: Fib 50%/Fib 61.8% and retest resistance
Wait for confirmation
=> BUY
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.