LeeBK

EURUSD H1: Short 1.1635 stop 1.170 TP 1.155

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EMA200 H1, EMA50 H4 + Kijun Line

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.