BLESSINGS-ELLIOTTWAVE

EURUSD Elliott Wave

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Cặp ngoại tệ EURUSD đã hoàn thành cấu trúc sóng điều chỉnh của con sóng b. Tiếp tục canh bán trong quá trình hình thành sóng c.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.