longelectric

short EU

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
giá kiểm lại neckline vdv
sell stoploss 1.174
tp 1.16-1.155
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.