smallturtle

EUR/USD đi ngang trong biên độ

OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
- Biểu đồ tuần: Giá đang bị kẹp giữa hai khu vực 1.16315 và 1.15594 => Giao dịch trong biên độ
- Biểu đồ H4: Đã có vùng Demand và Supply tương ứng với 2 khu vực trên
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.