NguyenThang33

EU đầu tuần - Long

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Sóng C gần được hoàn thành. Chúng ta có thể trông mong giá sẽ bật lên là 62%.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.