ThePhi-FX

EURUSD - CONTINUE TO DOWNTREND

FOREXCOM:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Nhận định cặp EURUSD:
1. Xu hướng giảm;
2. Giá chạm vùng kháng cự quanh 1.19000 (cũng là vùng số tròn), hồi quy mức Fibonacci 38.2;
3. Setup vào lệnh, Pinbar + nến xác nhận giảm.
Kỳ vọng giá sẽ giảm.
Good luck!
T.P.,

EURUSD forecast:
1. Downtrend;
2. EURUSD has retested to resistance around 1.19000 (round number) and retreated to fibonacci 38.2;
3. Setup price action: Pinbar.
Expect EURUSD to go down.
Good luck!
T.P.,

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.