OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Một nhịp phục hồi ngắn hạn cho Eurusd . Chưa có nhiều tín hiệu đảo chiều cho trend dài, tuy nhiên kỳ vọng tạo đáy thành công vùng này. Ạnh em có thể theo dõi cập nhập thêm ngắn hạn ở một số kênh cộng đồng của mình
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.