phammanhhung13x3cbkdn

lệnh lúc nãy thua vào lại

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
lệnh lúc nãy thua vào lại bán tiếp xuống mng là ok, sang giừo toác 2 lệnh rồi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.