StockXVN

EURUSD 07/10: Canh buy lên

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Giá một lần nữa phá đáy và tạo mức thấp mới, tiếp diễn xu hướng giảm hiện tại. Tuy nhiên, biên độ đến vùng 1.15 không còn nhiều, vùng 1.15 cũng là vùng giá mục tiêu của nhiều tổ chức lớn, áp lực mua có thể quay lại mạnh mẽ tại khu vực này. Do vậy, không sell đuổi ở khu vực này. Đối với những anh em giao dịch đảo chiều thì có thể cân nhắc chờ đợi tín hiệu quanh vùng tròn số 1.15 cũng là vùng mục tiêu của các quỹ or khi giá break lên vùng 1.157
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.