InvestitoreComune

BULLISH BAT PATTERN ON DAILY CHART EURUSD

InvestitoreComune Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
A medium term view for EURUSD
Bình luận:
Triangle broken. Bullish bat seems to be a valid setup for EURUSD. Sell the breakout:
Bình luận:
Bat pattern still valid after 24 days. Good opportunities for daytraders to short!
Bình luận:
An update for who want to take short position on EURUSD before bullish bat is completed

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.