DatTong

EURUSD, Dự đoán xu hướng trên H1--> Bán

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD , Dự đoán xu hướng trên H1--> Bán
Giao dịch đang hoạt động:
Sell 1.150

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.