andreisphan

KÈO SELL EURUSD NGẬP TRÀN RỦI RO NHƯNG ĐẦY LỢI NHUẬN

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
- Sell EURUSD với tỉ lệ R:R là 19
- Sóng 2 dự kiến chuẩn bị kết thúc, sóng 3 chuẩn bị bắt đầu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.