LHBB

EURZAR ngày 2/12/2020 Mô hình hai đỉnh- hoaibacfx

Giá lên
OANDA:EURZAR   EUR/ZAR
EURZAR ngày 2/12/2020 Mô hình hai đỉnh- hoaibacfx