hungdhtm90

Mô hình "cốc và tay cầm" cho tín hiệu buy EURZAR

Giá lên
hungdhtm90 Cập nhật   
OANDA:EURZAR   EUR/ZAR
Mô hình "cốc và tay cầm" cho tín hiệu buy EURZAR
Tín hiệu RSI tích cực
ADX tích cực
MACD tích cực
Bình luận:
Mô hình cốc và tay cầm đã hình thành xong, Đã đến lúc buy thêm mục tiêu 18,19 thẳng tiến

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.