LHBB

EURZAR Kịch bản Buy D1 và Sell W1 theo mô hình 2 đỉnh-hoaibacfx

Giá lên
OANDA:EURZAR   EUR/ZAR
Kịch bản:
-Hiện tại buy stop theo mô hình INSIDEBAR D1, điểm chốt lời là đường viền cổ W1
Kịch bản tương lai:
Tìm kiếm điểm sell tại viền cổ của W1: