URIFX

EXY: Trước ECB, kỳ vọng tăng EUR

Giá lên
TVC:EXY   Chỉ số Tiền tệ Euro
Tin: ECB kỳ vọng kg thay đổi gì nhưng áp lực và kỳ vọng về lạm phát tăng. Eur sẽ tăng nếu làm phát có tín hiệu sẽ kéo dài.

Hình mẫu giá: H&S
Channel: Chạm Channel Low.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.