URIFX

EUR: Có thể sẽ tăng mạnh

Giá lên
TVC:EXY   Chỉ số Tiền tệ Euro
Khung giờ 240 cho phản hồi tốt với pattern H&S và Ending wedge
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.