URIFX

EXY #CHỜ GIẢM

Giá xuống
TVC:EXY   Chỉ số Tiền tệ Euro
Mong chờ đợt giảm mới của EUR. Giai đoạn này chưa trade vì chưa thấy confirm.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.