URIFX

EXY #CHỜ GIẢM

Giá xuống
TVC:EXY   Chỉ số Tiền tệ Euro
Mong chờ đợt giảm mới của EUR. Giai đoạn này chưa trade vì chưa thấy confirm.

Ý tưởng liên quan