URIFX

EUR: Dài hơi....

Giá lên
TVC:EXY   Chỉ số Tiền tệ Euro
Kỳ vọng sẽ tăng trong thời gian tới.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.