dinhchien

EXY - Thời điểm tốt để mua dòng EUR

Giá lên
TVC:EXY   Chỉ số Tiền tệ Euro
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Week:
- Daily:
- H4: Đang ở vùng giá trị
- H1:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.