URIFX

EXY => Giảm wave cuối

Giá xuống
TVC:EXY   Chỉ số Tiền tệ Euro
Đón chờ 1 đợt giảm mới của EUR để hoàn thành ending wedge .