URIFX

EXY => Giảm wave cuối

Giá xuống
TVC:EXY   Chỉ số Tiền tệ Euro
Đón chờ 1 đợt giảm mới của EUR để hoàn thành ending wedge .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.