URIFX

EUR cần thêm 1 nhịp nữa

TVC:EXY   Chỉ số Tiền tệ Euro
Sẽ mua EUR nếu forming ending wedge như hình.