URIFX

@EXY => Giảm tiếp chăng?

Giá xuống
TVC:EXY   Chỉ số Tiền tệ Euro
Chỉ cần break bottom thôi thì sẽ có cơ hội sell.