URIFX

@EXY => Giảm tiếp chăng?

Giá xuống
TVC:EXY   Chỉ số Tiền tệ Euro
Chỉ cần break bottom thôi thì sẽ có cơ hội sell.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.