GKFXPrimeVN

Chiến lược đầu tư CP Facebook tháng 12

Giá lên
NASDAQ:META   Meta Platforms, Inc
Dựa vào các vùng hỗ trợ mạnh của FB và tín hiệu tăng trưởng của các CP công nghệ Mỹ, tôi tin tưởng FB tăng đến giá 170.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.