ThangLeViet

FCN - TRADING NGẮN HẠN KIẾM BÁNH CHƯNG

Giá lên
HOSE:FCN   CÔNG TY CỔ PHẦN FECON
Đường trung bình MA:
- Đường trung bình MA20 nằm trên đường MA50 cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn vẫn hiện hữu.
- Hai đường trung bình MA20/MA50 nằm trên đường MA200 cho thấy xu hướng tăng chủ đạo trong trung hạn và dài hạn.

Phân tích khối lượng giao dịch:
- Lực bán ngày hôm qua 10/ 01 nhưng cổ phiếu này vẫn giữ được giá nằm trên vùng hỗ trợ 31.5 cho thấy lượng chờ mua cổ phiếu này ở vùng hỗ trợ rất lớn.
- KLGDBQ tăng 30% so với tuần cuối tháng 12/2021.

Phân tích MACD:
- Tôi sử dụng MACD 10/22/8 để phù hợp với chiến lược 3 đường MA20/50/200.
- MACD bật tăng cho thấy chuyển động giá bắt đầu xuất hiện ngày hôm qua cho thấy dòng tiền bắt đầu quay trở lại cổ phiếu này sau một thời gian tích lũy sát đỉnh trong tuần trước.
______________________________________________
Disclaimer: Bài viết này hoàn toàn dựa trên phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch ngắn hạn theo tuần.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.