HOSE:FCN   CÔNG TY CỔ PHẦN FECON
Giá:
- Vào lệnh: 13.350
- Cắt lỗ: 12.800 (4.12%)
- Chốt lời: 14.600 (9.36%)

Nguyên nhân:
1. Giá vừa phá quá ngưỡng kháng cự mạnh
2. Khối lượng mua đang tăng đột biến -> Quán tính mạnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.