HoangMinhchannel

Cơ hội lướt T+ với FCN

Giá lên
HOSE:FCN   CÔNG TY CỔ PHẦN FECON
FCN trong ngắn hạn đang cho tín hiệu mua vào tương đối đẹp sau khi hoàn thành mẫu 2 đáy và xác nhận tiếp tục tăng điểm trong ngắn hạn.

Dự kiến trong ngắn hạn, giá sẽ tiến về vùng mục tiêu 14.8 - 15.25.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích ngành: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.