Wave_Tracker

Chỉnh là tất yếu, nhưng chỉ có tay yếu mới bán

Giá lên
HOSE:FCN   CÔNG TY CỔ PHẦN FECON
Cơ hội giàu sang dành cho những người đủ lỳ, đủ tầm, đủ bản lĩnh để nắm cổ phiếu FCN qua mọi dông bão, qua mọi lời tung hô gào cấu của lũ chim lợn. 60k on the go.
Buy every pull back

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.