BINANCE:FETBTC   Fetch.AI / Bitcoin
Đã thiết lặp xong mô hình cờ tăng
Buy vùng giá này 750-760
Stop 740
Kì vọng 103x- 127x-142x- Open
*Lưu ý : Bên trên chỉ là quan điểm cá nhân.
Chúc giao dịch thành công

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.