longjack

BUY FET USDT Binance

Giá lên
BINANCE:FETUSDT   Fetch.AI / TetherUS
Sau quá trình giảm mạnh. FET sẽ có xu hướng tăng trở lại. Nếu phá được ngưỡng cản 39X giá sẽ chạy tiếp đến 46X . Điểm cắt lỗ là 330

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.