tungsoaiiiii

TS MACD + RSI +STOCH

BINANCE:FILUSDT   FIL / TetherUS
Sell hoặc buy ngay khi thấy điểm giao cắt nằm theo EMA
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.