dinhchien

FIS [FIDILITY] - Tín hiệu tăng H4

Giá lên
NYSE:FIS   Fidelity National Information Services, Inc.
Risk: 1%.
Risk/reward: 1/2.
- Chúc may mắn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.