TrongLe

Mô hình Chiếc Cup

Giá lên
TrongLe Cập nhật   
HOSE:FIT   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T
Mô hình CUP đã phá vỡ, giá mục tiêu 38k. tuy nhiên phía bên trên còn đỉnh cũ, chúng ta nên lưu ý tại vùng giá đỉnh
goodluck
Bình luận:
dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.